Blog

Recht voor Projectmanagers

Inleiding

Op donderdag 16 maart 2023 heeft Martijn Berk ruim twintig belangstellende leden en gasten meegenomen in een kennissessie over het onderwerp 'Recht voor (IT-)projectmanagers. Gekscherend gaf Martijn aan dat hij speciaal voor ons een rechtenstudie van 4 jaar zou samenvatten in twee uur. Vooral obv een aantal praktijkcases en jurisprudentie. Centrale vraag in dit deel van de kennissessie: "Waar moet je vanuit juridisch perspectief op letten als (IT-)projectmanager?"

Martijn heeft tijdens de kennissessie een aantal onderwerpen behandeld:

 • Ten eerste de introductie van een aantal basisbegrippen
 • Vervolgens een aantal echte praktijksituaties en uitspraken die in die zaken zijn gedaan
 • Gedurende de gehele kennissessie belangrijke do's en dont's voor de projectleider

De deelnemers aan de kennissessie gaven aan dat zij veel geleerd hadden en voortaan (nog) beter te letten op juridische zaken in en rond projecten. Daarmee is dit onderwerp een aanrader voor íedere projectmanager.

 

Wie is Martijn Berk

Basiskennis over recht: enkele begrippen

Als eerste heeft Martijn een aantal begrippen toegelicht.

Overeenkomst

Verplichtingen over-en-weer (vooral leveren en betalen)

Wat als het mis gaat

Als het mis gaat:

 • Minnelijk schikken
 • Ingebrekestelling; dan kun je de overeenkomst ontbinden en/of schadevergoeding vragen

Verzuim

BW 6.82 lid 1

Het verzuim treedt in, wanneer de schuldenaar in gebreke wordt gesteld bij een schriftelijke aanmaning waarbij hem een redelijke termijn voor de nakoming wordt gesteld, en nakoming binnen deze termijn uitblijft.

(Van <https://www.google.com/search?q=artikel+6.82+burgerlijk+wetboek&rlz=1C1QPHC_nlNL981NL981&oq=artikel+6.82&aqs=chrome.2.69i57j0i22i30l3.7221j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8>)

Verzending van de ingebrekestelling: vaak per email vooruit en per aangetekende post erachteraan

Andere mogelijkheden:

 • Opzeggen obv de regels in de overeenkomst
 • Nakoming vragen obv de overeenkomst
 • Betaling opschorten… maar, let op: is vaak uitgesloten in de overeenkomst
 • Boetes vragen conform de regels in de overeenkomst; is in de IT-praktijk meestal niet gewenst. Wat het dubbel lastig maakt: innen van een boete leidt tot het niet meer kunnen claimen van een schadebedrag.

Ontbinden is vaak lastig:

 • Klant krijgt betaalde facturen terug
 • Leverancier krijgt geleverde spullen terug. Maar… wat moet een leverancier met een half afgebouwd IT-systeem?
 • Kortom: Klant heeft geld terug, leverancier zit met de gebakken peren!

Ingebrekestelling

Praktijkervaring Martijn: ingebrekestellingen gaan heel vaak mis

Onderstaande voorbeelden zijn géén ingebrekestelling:

 • e-mail van de klant dat hij niet tevreden is (ECLI:NLGHSHE:2013:BY9487)
 • brief met het verzoek een plan van aanpak op te leveren (ECLI:NL:RBAMS:2015:5838)
 • een uiting van ongenoegen en het verzoek aan de leverancier om na te komen (ECLI:NL:GHSHE:2012:3648)
 • ultimatum in directieoverleg (ECLI:NL:RBDHA:2021:9054)
 • telefonische aanmaning (ECLI:NL:GHAMS:2021:2807)
 • restpuntenlijst van meer dan 100 issues (ECLI:NL:GHAMS:2016:108)

Fatale termijn

Juridisch begrip: fatale termijn ==> Automatisch verzuim bij het overschrijden van de datum

https://www.rechtnet.nl/fatale-termijn-en-ingebrekestelling-bij-opdrachtovereenkomsten/

Maar… in de praktijk niet altijd handig!

 • Sommige datums zijn echt fataal, maar de meeste datums niet.
 • Beter om de besturing van het project goed te regelen.

Zorgplicht

BW 7:401

De opdrachtnemer moet bij zijn werkzaamheden de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen.

Van <https://maxius.nl/burgerlijk-wetboek-boek-7/artikel401>

Waarom zoveel aandacht voor zorgplicht?

 • Overeenkomsten zijn vaak onvolledig
 • IT-projecten zijn complex met veel betrokkenen
 • Zorgplichten kunnen helpen bij vaststellen rechten en verplichtingen
 • Zorgplichten kunnen contractueel ingekleurd worden
 • Beroep op de zorgplicht van leverancier komt veel voor
 • En… ook de klant heeft zorgplicht

Dus: ook wat NIET expliciet in het contract staat is belangrijk en telt mee.

 

Fatale termijnen - Praktijkcases

Onderstaand een aantal praktijkcases waarin het begrip 'fatale termijn' een rol speelt. Tip: via de 'codes' kun je de betreffende casus opzoeken.

Derdengelden reisbranche (ECLI:NL:RBROT:2018:8583)

 • In de overeenkomst is de opleverdatum als fatale termijn opgenomen;
 • Partijen hebben in de stuurgroep nieuwe afspraken gemaakt;
 • Partijen zetten de werkzaamheden voort na het verstrijken van de oorspronkelijke termijn;
 • Opdrachtgever kan niet meer tegenwerpen dat de oorspronkelijke fatale termijn niet is gehaald (en levert enkel de overschrijding geen wanprestatie op)

Elips/De Goudse (ECLI:NL:RBDHA:2014:16568)

Indien partijen de overeengekomen termijnen zonder consequenties laten passeren, levert een latere termijnoverschrijding niet automatisch verzuim op.

SGOA 24

(Maximumbedrag en wijzigende specificaties)

beoordeling van dit geschil.

 • Partijen hebben nieuwe afspraken gemaakt en dat betekent dat partijen met een “schone lei” beginnen
 • Dus klagen over de periode voordat de nieuwe afspraken zijn gemaakt zijn niet relevant voor de

JbZ/Alert

(ECLI:NL:HR:2018:426)

Om rekening mee te houden: Als de opdrachtgever een voorstel doet voor nieuwe termijnen en dit voorstel wordt door de leverancier niet geaccepteerd betekent dat niet dat de opdrachtgever afstand heeft gedaan van zijn rechten in verband met de oorspronkelijke datum.

 • Partijen zijn fatale termijnen overeengekomen; die worden niet gehaald
 • Een nieuwe planning wordt opgesteld;
 • Maar ook die wordt niet gehaald;
 • Hoge Raad: “een redelijke en billijke uitleg van de raamovereenkomst (…) desalniettemin meebrengt dat voor zover het nieuw overeengekomen tijdpad door aan Alert c.s. toe te rekenen oorzaken niet zou worden nagekomen, kon worden teruggevallen op de oorspronkelijk overeengekomen einddatum”
 • Kortom, de oorspronkelijke fatale termijn ’herleeft’

Belang voor de projectmanager:

 • Alert zijn op de in de overeenkomst afgesproken termijnen
 • In geval van bijstelling van de planning, zorg dragen voor een goede vastlegging en accordering door de betrokken partijen

 

Fatale termijnen en agile - Praktijkcases

 Stelling: Agile zorgt voor meer flexibiliteit in een project, maar… het risico ligt voornamelijk bij de opdrachtgever

Split~Vision/

Gemeente Leeuwarden

 • Partijen zijn fatale termijnen overeengekomen
 • Verweer van de leverancier (achteraf): past niet bij agile
 • Rechtbank: de leverancier had (als expert!) daarvoor moeten waarschuwen bij het sluiten van het contract

Maar:

1. gemeente kwam haar eigen verplichtingen niet na;

2. partijen hebben nieuwe planning afgesproken;

3. de gemeente heeft niet laten weten dat zij vasthoudt aan de oorspronkelijke planning; en

4. de gemeente spreekt de leverancier pas twee jaar na het verstrijken van de fatale termijn aan.

Andere voorbeelden

Een deadline is geen fatale termijn.

Een looptijdraming is geen fatale termijn.

Een betaalschema is geen fatale termijn.

Op grond van de algemene voorwaarden zijn termijnen indicatief. Maar een jaar na geplande oplevering kan de leverancier in redelijkheid hier geen beroep meer op doen.

Fatale termijnen zijn in de algemene voorwaarden uitgesloten. Hof: omdat partijen een betaling per sprint zijn overeengekomen ontstaat wel een ontbindingsrecht.

 • Primedinners/Media Artists (ECLI:NL:GHARL:2021:11398)
 • ITV Hogeschool/Avetica (ECLI:NL:RBROT:2017:6180)
 • Aquality/New Nomads (ECLI:NL:GHAMS:2015:3021)
 • Inter-ring (ECLI:NL:GHSHE:2015:611)
 • MR2/Result XL (ECLI:NL:GHDHA:2021:1720)

Lessen voor de praktijk

 • Uitkomst rechtspraak casuïstisch en wisselt
 • Zorg voor goede afspraken in het contract
 • Belangrijker:
  • volg de afspraken;
  • verbindt consequenties aan het niet nakomen van de afspraken;
  • en maak een voorbehoud van rechten bij het maken van nieuwe afspraken
  • of beter: zorg dat duidelijk is wat de nieuwe afspraken precies betekenen (fatale termijn? Wat als de nieuwe planning (weer) niet gehaald wordt, etc)

Aanvullend interessant leesvoer voor de liefhebbers: Artikel "Agile contracten" in PM Vakblad nummer 2. Op te vragen bij KWD via info@kwdrm.nl of tel:+31882662870. Enkele citaten uit dat artikel:

 • Agile contracten: Niet zeggen wat je niet wilt, maar wat je wel wilt.
 • Probeer niet vast te leggen wat er uit de agile projecten moet komen. Immers, het gaat om vernieuwingen, veranderingen, en die liggen de facto niet van tevoren vast, die moeten groeien.
 • Pak een willekeurig IT-contract en er staat in wat de consequenties zijn wanneer alles fout gaat. Frank van ’t Geloof, nu advocaat bij  DM-advocaten in Amsterdam en daarvoor projectmanager, ziet liever contracten die positief van aard zijn en die vastleggen wat er moet gebeuren zodat alles goed gaat.
  • ‘Het is van groot belang je te realiseren dat het belang bij en de risico’s van automatiseren in beginsel bij de afnemer liggen. Die risico’s bestaan eruit dat slechte automatisering hoge operationele kosten kan veroorzaken of groei van de organisatie kan belemmeren.
  • Het aansprakelijk stellen van leveranciers is geen methode om die risico’s te verlagen. Het is alleen iets waarmee de pijn van de mislukking verdeeld wordt. De afnemer is er dus nauwelijks mee geholpen. Een goed contract is niet gebaseerd op de mogelijkheid de leverancier aansprakelijk te stellen als het mis gaat, maar beschrijft hoe risico’s beheerst en beperkt worden.’

 

Extra kosten - Praktijkcasus

Exact/Brandmeesters

 • Bepaalde functionaliteit blijkt niet aanwezig te zijn
 • Hof: Brandmeesters had dit wel mogelijk verwachten
 • Exact geeft aan wel te kunnen ontwikkelen tegen meerprijs ==> Leidt meteen tot ontbindingsrecht

 

Projectleiding - Praktijkcases

Wie heeft welke verantwoordelijkheid in de relatie tussen klant en leverancier?

SGOA 24

Maximum bedrag en wijzigende specificaties)

 • Partijen zijn overeengekomen dat leverancier budget- en resultaatsverantwoordelijk is.
 • Arbiters: Als de leverancier verantwoordelijk is voor het totale projectmanagement kan het de klant niet verwijten dat het projectmanagement van de klant niet op orde is (althans, niet zonder ingebrekestelling)

en

 • De leverancier had de klant op de hoogte moeten brengen van mogelijke vertragingen veroorzaakt door de klant.

TsZ/Alert

https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Gerechtshoven/Gerechtshof-s-Hertogenbosch/Nieuws/Paginas/Tweesteden-Ziekenhuis-mocht-in-2011-overeenkomst-met-softwarebedrijf-Alert-ontbinden-.aspx

 • Samenwerking heeft veeleer het karakter van 'medewerking'
 • Slecht projectmanagement (van de leverancier) kan een ontbindingsgrond opleveren

Elips/De Goudse (ECLI:NL:RBDHA:2014:16568)

Gezamenlijke verantwoordelijkheid” voor het projectmanagement wordt ten nadele van de klant uitgelegd.

Centric/Wehkamp (ECLI:NL:RBOVE:2013:2397)

Ondanks een bepaling in de overeenkomst dat de CEO van Wehkamp moet worden goedgekeurd mocht Centric er vanuit gaan dat de goedkeuring die de projectleider gaf namens de CEO werd gegeven.

Kwetters/Profuse (ECLI:NL:RBUTR:2007:BM0415)

Een leverancier die de projectleiding heeft moet de klant aanspreken als deze niet voortvarend genoeg te werk gaat omdat “het op de weg van Profuse had gelegen de voortgang van het project te bewaken en daartoe indien nodig initiatieven te ondernemen jegens Kwetters”

Kabel Zaandam/Columbus (ECLI:NL:GHARL:2022:3667)

Oorzaken excessieve afwijking van ramingen volgens deskundige:

 1. werd een stuurgroep samengesteld zonder deelname van de leverancier;
 2. had het nieuwe management [van de leverancier] na de overname in het toen al slecht lopende project actie moeten ondernemen in de projectbesturing, projectinrichting en voorrang moeten geven aan het in kaart brengen van de gewenste processen,
 3. heeft Columbus [de leverancier] door matige aansturing en het regelmatig wisselen van projectmanagers de grip op de besturing geleidelijk verloren en
 4. was de budgetbewaking onder de maat.

Rechtbank gaat mee in dit oordeel van de deskundige.

 

Tot slot: wat zijn de lessen van vandaag voor de dagelijkse praktijk?

 • Bij het contracteren: vermijdt ‘wollige’ en ’vriendelijke’ beschrijvingen in de afbakening van de verantwoordelijkheden
 • In de uitvoering: houdt je aan je rol en (indien van toepassing) wijs de andere partij snel op een tekortkoming
 • In de uitvoering: vertrouw niet alleen op de gemaakte contractuele afspraken maar handel daar ook naar (schriftelijkheidsvereiste)
 • In de uitvoering: onderschat niet de rol van de projectleider

Projectpolitiek
22jun

Projectpolitiek

Op 20 juni 2023 vond er een boeiende BPUG-kennissessie plaats over Projectpolitiek, gehouden op het kantoor van KWD Resultaatmanagement...

Terugblik op de sessie 'Duurzame businessmodellen' (25jan23)
10feb

Terugblik op de sessie 'Duurzame businessmodellen' (25jan23)

Op 25 januari verzamelden 10 enthouasiste BPUG-leden zich bij KWD in Nieuwegein voor de sessie 'Duurzame business modellen', door Jan...

Reacties

Log in om de reacties te lezen en te plaatsen