Wat is MoP

Management of Portfolios (MoP) is de standaard van The Cabinet Office (voorheen OGC) voor Portfoliomanagement. MoP biedt een raamwerk voor het definiëren en het leveren van (verander) portfolio's. Een portfolio is een bewust gekozen, cyclisch veranderend geheel van activiteiten, projecten en programma's om de strategische doelstellingen van een organisatie te bereiken.

De doelstelling van portfoliomanagement is het vaststellen van de optimale balans tussen het belang van de activiteiten en het gebruik van de schaarse resources, het rekening houden met de risico’s en kansen die de omgevingsfactoren bieden en het bereiken van de strategische doelstellingen van de organisatie.

Organisaties denken (idealiter) vanuit een strategie. Om de strategie te doen slagen zal de organisatie iets moeten doen, een unieke verandering moeten doormaken. Hiervoor staan schaarse middelen ter beschikking. Het is balanceren tussen Run the Business en Change the Business. Portfoliomanagement is de discipline die ervoor zorgt dat de strategie op een beheerste wijze wordt gerealiseerd. Management of Portfolios (MoP) vormt een geïntegreerd raamwerk met The Cabinet Office-methoden en -modellen voor project- en programmamanagement zoals PRINCE2, MSP en P3O en de richtlijn voor het omgaan met risico's M_o_R.

Wereldwijd

MoP is in januari 2011 nieuw geïntroduceerd. Het aantal organisaties dat MoP toepast is derhalve nog gering. Toch is er al veel belangstelling voor het nieuwe raamwerk, met name omdat het een compleet beeld op Portfolio Management biedt. De methode is alleen nog in het Engels beschikbaar.

Kenmerken MoP

MoP geeft een compleet beeld op Portfoliomanagement in de vorm van 2 cycli: de Definition en de Delivery cyclus. Binnen deze cycli zijn een aantal practices nader uitgewerkt.

Definition cyclus:

 1. Begrijpen
 2. Categorizeren
 3. Prioriteren
 4. Balanceren
 5. Plannen

Delivery cyclus:

 1. Beheersen
 2. Benefits management
 3. Financieel management
 4. Risico management (inclusief afhankelijkheden management
 5. Stakeholder management
 6. Organisatie en governance
 7. Resource management

Naast deze 2 cycli onderkent MoP een vijftal Principes (uitgangspunten) die randvoorwaardelijk zijn voor het goed inrichten en borgen van portfoliomanagement in een organisatie.

The Cabinet Office (UK)

The Cabinet Office (voorheen OGC) beheert naast MoP ook andere international erkende standaarden zoals ITIL, PRINCE2, MSP (programma management) M_o_R (Management of Risk), MoV (Management of Value), P3O (Portfolio, Programme and Project Offices) en de volwassenheidsmodellen P3M3 en P2MM.

 
PRINCE2 P3O MoP MSP M_o_R MoV